ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน