รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A math/Sudoku
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาวกรรณิกา ป้องเขต
40 40
2 Beauty Makeup artist
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย 2 (233)
- 25 25
3 BKPS SHORT FILM : ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้อง 431 (ห้องศูนย์อาเซียน)
1.นางสาวชนันกร บุญธรรม
25 25
4 BKS.Scout
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
1.นายยุทธนา มีกลิ่นหอม
25 25
5 Computer Business
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.5/6
1.นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
- - - - - 25 25
6 Cover Dance
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 4
1.นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
45 45
7 Disney hotstar
สถานที่เรียน : ข้างธนาคารโรงเรียน ใต้อาคาร 4
1.นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
25 25
8 English in Action
สถานที่เรียน : ห้อง 124
หมายเหตุ : -
1.T. Efrich Faith
25 26
9 Funny Cooking​
สถานที่เรียน : ห้อง​ 527
1.นางสาวธนิวรา​ ธนิน​คุณ​ธนะ
25 25
10 HANDMADE1
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการเกษตร
- 40 40
11 Street Basketball 3x3
สถานที่เรียน : สนามบาส 3x3 กลางแจ้ง
1.นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
25 30
12 Tiktok
สถานที่เรียน : 126
- 25 25
13 We love Astronomy
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ7
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิก
1.นางทรงโฉม ศิริ
2.นางสุภาพร ชิณวัฒน์
30 26
14 การเขียนแบบ และวาดการ์ตูน
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : -
1.นายกำพล มัดจุปะ
2.นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ
40 40
15 กีฬาเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : สนามกีฬา/ลานแดง
1.นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
30 30
16 เกมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 533
- 40 40
17 เกมต่อศัพท์ (Crossword)
สถานที่เรียน : อังกฤษ1 (121)
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเล่นหรือสนใจCrossword
1.นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
25 24
18 เกษตร
สถานที่เรียน : ช็อปเกษตร
1.นายปิยณัฐ คำหว่าน
25 25
19 คนรักเกม
สถานที่เรียน : 127 และ 537
1.นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
50 50
20 คาราโอเกะ คาราโอใจ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 232
หมายเหตุ : Play + Learn = เพลิน ( เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย สไตล์ครูลูกโลกและครูมิ้งค์ )
1.นายเอกพันธ์ พันธ์อ่อน
2.ว่าที่ ร.ต.หญิง นัทธมน อภิวงศ์
40 40
21 งานช่างในบ้าน
สถานที่เรียน : ช้อปอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : -
- 25 25
22 จีนอินดี้
สถานที่เรียน : ห้อง 521
หมายเหตุ : -
1.นางสาวชมีม ผ่องโสภา
40 40
23 ชุมนุมหมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 323
1.นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์
25 26
24 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สถานที่เรียน : ห้อง e-learning
1.นายชนุตร์ เกตุฉันท์
2.ว่าที่ ร.ท. ณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม
40 40
25 เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1.นายแสนรัก ก้อนทองคำ
25 26
26 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน สามรถเรียนได้
1.นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
25 25
27 ท่องโลกอินเทอร์เน็ต
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์​ 2
1.นางสาวอรวรรยา วงศ์เกย
40 40
28 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง548ห้องนาฏศิลป์
หมายเหตุ : -
1.นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์
30 30
29 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องเคมีและห้องประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนม4/1, 4/2, 5/1,5/2,6/1,6/2เท่านั้น
1.นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
- - - 25 7
30 เพลย์เกม
สถานที่เรียน : ห้อง 238
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น
1.นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
40 42
31 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาฟุตซอล
- 25 25
32 ภาษาสื่อรัก
สถานที่เรียน : ห้อง235
1.นางสาววรวลัญช์ มัญชุสิริโสภากุล
25 25
33 ริน ค็อกเทล
สถานที่เรียน : ช็อปคหกรรม(การโรงแรม)
1.นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
2.นางสาวจันทรนิภา อนุพงษ์พันธุ์
40 43
34 เรียนคณิตกับครูเทอด
สถานที่เรียน : ห้อง 532
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนม.ปลาย
1.นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์
- - - 25 8
35 วงดนตรีสตริง โฟล์คซอง
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542
1.นายธนาคาร เทศชาลี
25 25
36 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องวงโยธวาทิต
1.นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
50 50
37 วอลเลย์บอลพาเพลิน
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
หมายเหตุ : -
1.นายพัศทร ชัยปัญหา
25 25
38 ศิลปป้องกันตัว
สถานที่เรียน : ศูนย์พลศึกษา
1.นายชรินทร์ เพชรรัตน์
25 30
39 ศิลปะ อ.มาโนชญ์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ อ.4
หมายเหตุ : -
1.นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
25 25
40 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : 436
1.นายนันธชัย ซิ้มเจริญ
2.นายสมโภชน์ พลธรรม
40 40
41 สภานักเรียนอาสา
สถานที่เรียน : ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
1.นางสมถวิล จันทร์งาม
2.นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
40 40
42 สะบัดเอวแล้วมาเย้วกัน
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1.นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
2.นางอรุณี พิมขนิษฐ์
40 40
43 สีสันในภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 234
1.นางชลิดา ผันสันเทียะ
25 24
44 สื่อประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคารเรียน 3
หมายเหตุ : -
1.นางสาวอรอนงค์ ประโลม
40 40
45 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ม.3/8 จำนวน 21 คน
1.นางสาววธิดา ศิริประสาท
- - - - - 21 21
46 ไอเดียบรรเจิด
สถานที่เรียน : ห้อง 427 อาคาร 4
หมายเหตุ : -
1.นางกุลนิภา บุตรสาร
2.นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
40 40