รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 B.K.S. Scout
สถานที่เรียน : ห้องลูกเสือ
หมายเหตุ : รับนักเรียนม.ต้น
1.นายยุทธนา มีกลิ่นหอม
- - - 25 25
2 Basketball 3x3
สถานที่เรียน : สนามบาสกลางแจ้ง
หมายเหตุ : -
1.นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
30 30
3 Cover Dance
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 4 , 128
1.นางสาวปาณิศา แสงสว่าง
30 30
4 English for traveling
สถานที่เรียน : 527
1.นางสาวสุมัชญา เผือกคำ
30 30
5 English in Action
สถานที่เรียน : ห้อง 124
หมายเหตุ : -
1.นางขวัญเรือน เยื่อทองเทศ
30 30
6 Netflix
สถานที่เรียน : 536
1.นางสาวจันทรนิภา อนุพงษ์พันธุ์
30 30
7 Song Decryption : ถอดรหัสสังคมจากบทเพลง
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน 431
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวชนันกร บุญธรรม
- - - 30 24
8 We love Astronomy
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
หมายเหตุ : รับทั้งม.ต้นและม.ปลาย.ที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิก
1.นางทรงโฉม ศิริ
2.นางสุภาพร ชิณวัฒน์
50 49
9 Who or You คือนักร้องเสียง......
สถานที่เรียน : 236
หมายเหตุ : รับทั้งชายและหญิง
1.นายเอกพันธ์ พันธ์อ่อน
2.ว่าที่ ร.ต.หญิง นัทธมน อภิวงศ์
50 49
10 กีฬาตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
1.นายแสนรัก ก้อนทองคำ
30 33
11 เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword)
สถานที่เรียน : อังกฤษ1(121)
1.นางลัดดาวัลย์ อยู่พันธ์
25 25
12 เกษตร
สถานที่เรียน : แปลงเกษตรสาธิต
1.นายปิยณัฐ คำหว่าน
25 25
13 ขยับนิด จิตร่าเริง
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 1
หมายเหตุ : เตรียมรองเท้าผ้าใบกับน้ำ 1 ขวด
1.นางภานรินทร์ จิตต์แจ้ง
2.นางอรุณี พิมขนิษฐ์
50 50
14 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียน ม.6/6 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
- - - - - 25 25
15 คอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้อง EL
1.นายชนุตร์ เกตุฉันท์
2.ว่าที่ ร.ท. ณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม
30 30
16 งานช่างในบ้าน
สถานที่เรียน : shop อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : -
1.นายอิสรา นาคมนต์
25 30
17 จีนอินดี้
สถานที่เรียน : ห้อง 521
หมายเหตุ : -
1.นางสาวชมีม ผ่องโสภา
2.นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
40 40
18 ซูโดกุ/เอแม็ท
สถานที่เรียน : ห้อง 537
หมายเหตุ : หากนักเรียนสงสัย ติดต่อสอบามครูที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1.นางสาวกนกวรรณ ใหม่เงิน
2.นางสาวกรรณิกา ทุ่งลาด
40 41
19 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
หมายเหตุ : ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้
1.นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
30 32
20 ดูหนัง ดูใจ
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : รับทุกระดับชั้น
1.นางสาววธิดา ศิริประสาท
30 30
21 เตรียมนักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
หมายเหตุ : รับนักเรียนชั้น ม.3
1.นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
- - - - - 25 11
22 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
หมายเหตุ : -
1.นางรุ่งรัตน์ ทวีพงษ์
30 31
23 นิเทศสาดดดดดด!
สถานที่เรียน : 238
1.นางณัฐกฤตา ขุนเศรษฐี
30 30
24 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์ คณิต 4/1, 4/2, 5/1,5/2
1.นางสาวสุพันธ์ณี ขุนนุ้ย
- - - - 25 24
25 ภาษาสื่อรัก
สถานที่เรียน : ห้อง235
1.นางสาวเกื้อกุล คำหล้า
30 32
26 เย็บปักถักร้อย
สถานที่เรียน : ห้องงานประดิษฐ์
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางอัญชลี ปิ่นเพ็ชร
30 31
27 โยธวาทิต&สตริงคอมโบ
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีวงโยธวาทิต
1.นายธนาคาร เทศชาลี
2.นายศุภวิชญ์ ปุริศรี
50 50
28 ริน ค็อกเทล
สถานที่เรียน : ชอปคหกรรม(การโรงแรม)
1.นางสาวกัญญาภัค ด้วงพรม
2.นายภูมินทร์ เจริญขวัญเมือง
50 50
29 เรียนคณกับครูเทอด
สถานที่เรียน : ห้อง 532
หมายเหตุ : รับเฉพาะม.ปลาย
1.นายเทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์
- - - 25 24
30 วอลเลย์บอลพาเพลิน
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
หมายเหตุ : -
1.นายพัศทร ชัยปัญหา
30 30
31 วาดการ์ตูน 1/2566
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : -
1.นายกำพล มัดจุปะ
2.นายชานนท์ เชื้อธนะภิญโญ
50 50
32 ไวรัสคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2
1.นางสาวอรวรรยา วงศ์เกย
30 30
33 ศิลปการต่อสู้
สถานที่เรียน : ศูนย์พลศึกษา
หมายเหตุ : -
1.นายชรินทร์ เพชรรัตน์
25 25
34 ศิลปะครูมาโนชญ์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ อาคาร 4
1.นายมาโนชญ์ กุลจันทะ
30 30
35 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : 436
1.นายนันธชัย ซิ้มเจริญ
2.นายสมโภชน์ พลธรรม
50 52
36 สภานักเรียนอาสา
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
1.นางสมถวิล จันทร์งาม
2.นายธนวัฒน์ ทรงเขตร
40 41
37 สายเกม
สถานที่เรียน : 538
1.นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
30 30
38 สาระดีๆที่ได้จากยูทูป
สถานที่เรียน : ห้องคณิต 3 (ห้อง534) อาคาร5ชั้น3 ห้อง 4
หมายเหตุ : นักเรียนที่เรียนชุมนุมนี้ต้องมีมือถือและมีอินเตอร์เนตในมือถือที่สามารถเปิดยูทูปที่ตนเองสนในแต่ละสัปดาห์ได้
1.นางนันทิญา ฟองมี
25 25
39 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : วิทย์กาย 3
หมายเหตุ : -
1.นางสาวอรอนงค์ ประโลม
2.นายสุปวีณ์ ชูรัศมี
50 50
40 สีสันในภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 234
1.นางชลิดา สุขประสาร
25 25
41 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : วิทย์กาย2
1.นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์
30 31
42 ออกแบบหนังสือการ์ตูน
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว 1
1.นางสาวธนิวรา​ ธนิน​คุณ​ธนะ
2.นางสาวพนิดา บุญนำ
50 50
43 ไอเดียบรรเจิด
สถานที่เรียน : อาคาร 4 ห้อง 427
หมายเหตุ : เป็นนักเรียนหญิง
1.นางกุลนิภา บุตรสาร
2.นางสาวยุวดี แช่มเชื้อ
40 39